| 2002, Research

Regions and Centres. Population in the End of the Prehistorical and in the Early Medieval Saaremaa, According to the Archaeological, Anthropogeographical and Historical Sources.

Mägi, M. (2002). Regions and Centres. Population in the End of the Prehistorical and in the Early Medieval Saaremaa, According to the Archaeological, Anthropogeographical and Historical Sources. (In Estonian: Piirkonnad ja keskused. Asustus muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal arheoloogiliste, inimgeograafiliste ning ajalooliste allikate andmeil.) Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis (169−232). Tallinn; Tartu: TA Kirjastus. (Muinasaja teadus; 11).

Read the article (EST): here.

Comments are closed.